Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

De websites Chambres d’Hôtes Wijzer en Gîtes Wijzer (hierna te noemen: “Websites”) zijn eigendom van Publièra Publishers, gevestigd in Driehuis (P.C. Hooftlaan 85), ingeschreven bij de KvK onder nummer 34370526

De websites zijn een platform voor eigenaren van een vakantieaccommodaties in Frankrijk (hierna: “Eigenaren” te noemen) die deze accommodaties ter verhuur aanbieden middels advertenties aan bezoekers van de Websites. Publièra Publishers b.v. is daarbij op geen enkele wijze partij bij de overeenkomsten die tussen Eigenaren en Bezoekers van de websites (hierna te noemen ‘Bezoekers’) tot stand komen.

De bezoekers van de Website (hierna: “Bezoekers”), welke ingaan op de aanbiedingen van een door Verhuurders aangeboden vakantieaccommodatie en of een van de aangeboden vakantieaccommodaties gaan huren van een Verhuurder, worden hierna aangeduid als “Huurders” in meervoud en “Huurder” in enkelvoud. Bezoekers, Huurders en Verhuurders worden hierna gezamenlijk aangeduid als “Gebruikers”

A. Algemeen deel van toepassing op Gebruikers

1. Aanvullende voorwaarden:

Voor een aantal aanvullende diensten van Publièra Publishers b.v. gelden naast deze Algemene Voorwaarden aanvullende voorwaarden. Deze aanvullende voorwaarden maken integraal onderdeel uit van deze Algemene Voorwaarden. Vanzelfsprekend zal u gelegenheid tot kennisneming en aanvaarding van deze aanvullende voorwaarden worden geboden voordat u deze aanvullende diensten gaat afnemen. Mochten de aanvullende voorwaarden afwijken van deze Algemene Voorwaarden, dan gaan de aanvullende voorwaarden voor boven de inhoud van deze Algemene Voorwaarden.

2. Ingangsdatum en tussentijdse wijziging:

Deze Algemene Voorwaarden zijn met ingang van 17 oktober 2018 van toepassing op ieder gebruik van de Websites en op alle door Publièra Publishers b.v. aangeboden diensten in relatie tot deze websites. Publièra Publishers b.v. zal net als iedere andere onderneming van tijd tot tijd zijn Algemene Voorwaarden willen wijzigen. U wilt natuurlijk graag weten welke versie van de Algemene Voorwaarden (de oude of de nieuwe versie) op u van toepassing is. Met onderstaande heldere regels zorgen we ervoor dat u altijd duidelijk weet welke Algemene Voorwaarden van toepassing zijn.

Voor Bezoekers van de Website geldt vanzelfsprekend de versie van deze Algemene Voorwaarden als getoond bij ieder bezoek aan de Website;
Voor Huurders van een accommodatie geldt de versie B. van deze Algemene Voorwaarden.
Voor Verhuurders geldt de laatste versie C. van deze Algemene Voorwaarden

3. Privacybeleid

Publièra Publishers b.v. heeft een Privacybeleid dat is vastgelegd op alle websites van Publièra Publishers in een zg. Privacy Statement.

4. Werking Website

Publièra Publishers b.v. besteedt veel zorg aan goed laten functioneren van de Websites in de ruimste zin van het woord. Voor het functioneren van de Websites is Publièra Publishers b.v. echter mede afhankelijk van derden zoals de Eigenaren en technische ondersteuning. Daarom kan Publièra Publishers b.v. niet garanderen dat de Website altijd zonder storingen of fouten zal zijn. In redelijkheid doet Publièra Publishers b.v. er alles aan om ervoor te zorgen dat de Website goed functioneert en de aangeboden informatie juist is.

5. Beperking aansprakelijkheid en vrijwaring

Publièra Publishers b.v. draagt zorg een optimale werking van de Websites, maar kan niet verantwoordelijk of aansprakelijk zijn voor

schade als gevolg van systeemuitval, verbindingsuitval of een ander defect of storing.
schade ontstaan door gebruik van de Website door Gebruikers, Eigenaren of anderen
Publièra Publishers b.v. sluit, voor zover wettelijk toegestaan is, dan ook aansprakelijkheid uit voor alle schade die een Gebruiker lijdt door:

gebruik van de diensten van de Website of andere diensten van Publièra Publishers b.v.;
het niet of niet veilig beschikbaar zijn van de Website of delen daarvan;
onjuiste informatie op de Website;
Indien Publièra Publishers b.v. om wat voor reden toch aansprakelijk is, dan is onze aansprakelijkheid beperkt tot € 250,-

Gebruikers vrijwaren Publièra Publishers b.v. voor aanspraken van derden met betrekking tot enigerlei schade, waaronder meer – doch niet uitsluitend – juridische kosten, geleden door het aangaan van een overeenkomst tussen Huurder en Verhuurder en of het gebruik maken van de Website.

6. Ongeoorloofd gebruik van de Website

De inhoud van de Website is auteursrechterlijk beschermd en bestaat onder meer uit een databank met een wisselend aanbod van vakantieaccommodaties (hierna te noemen: “Databank”). Publièra Publishers b.v. is eigenaar van deze Databank.

Het is Gebruikers niet toegestaan zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Publièra Publishers b.v., de inhoud van de Website en/of delen van deze Databank te hergebruiken op enigerlei wijze. Indien wij worden geconfronteerd met ongeoorloofd gebruik zullen we niet aarzelen om (gerechtelijke) stappen te nemen en de samenwerking met de Gebruiker per direct te beëindigen.

7. Overdracht aan derden

Publièra Publishers b.v. is gerechtigd haar rechten en verplichtingen betreffende de door Publièra Publishers b.v. aangeboden diensten, over te dragen aan derden. Indien en voor zover Publièra Publishers b.v. gebruik maakt van externe partijen en aan deze partijen persoonsgegevens worden verstrekt staat Publièra Publishers b.v. ervoor in dat in de relatie met deze partijen dezelfde afspraken gelden als opgenomen in haar Privacy Statement.

8. Overmacht

Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Publièra Publishers b.v. kan worden toegerekend, omdat deze niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Publièra Publishers b.v. heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de overeenkomst en haar diensten op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, door Gebruikers dit schriftelijk mee te delen en zonder dat Publièra Publishers b.v. gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden in redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

9. Misbruik, toepasselijk recht en geschillen

Het is de Gebruiker niet toegestaan om de Website te gebruiken voor onrechtmatige, immorele en strafbare gedragingen. Publièra Publishers b.v. treedt op tegen misbruik van de Website.

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Publièra Publishers b.v. partij is, waaronder elke tussen Publièra Publishers b.v. en een Gebruiker gesloten overeenkomst, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.

De Rechtbank Haarlem is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen. Niettemin heeft Publièra Publishers b.v. het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

B: Voorwaarden voor Huurders

1. Ingaan op aanbod van Verhuurder

Publièra Publishers b.v. is en wordt geen partij bij de overeenkomst die Huurders sluit of wensen te sluiten met een Verhuurder.

Publièra Publishers b.v. verzendt slechts uw initiële Reserveringaanvraag en eventueel daaruit volgende mails ter Aanpassing of Bevestiging daarvan. Publièra Publishers b.v heeft geen enkele bemoeienis met de eventuele verhuurtransactie en betaling die als gevolg daarvan mogelijk tot stand komt.

2. Aangeboden informatie op de Website

Publièra Publishers b.v. doet haar best ervoor te zorgen dat de door Verhuurders verschafte informatie op de Website over de aangeboden accommodatie juist is.

Publièra Publishers b.v. kan evenwel niet garanderen dat de informatie op de Website te allen tijde juist en betrouwbaar is, en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, direct of indirect, voortvloeiende uit het gebruik van de informatie op de Website.

Publièra Publishers b.v. voert geen fysieke controle uit op de kwaliteit van de inhoud van de aangeboden accommodatie en de juistheid en volledigheid van de aangeboden accommodatie.

3. Reserveringsaanvraag

Onder “Reserveringsaanvraag” wordt verstaan het versturen door een potentiële huurder van een aanvraagformulier in de advertentie van de Verhuurder.

4. Plaatsen van beoordelingen

Publièra Publishers b.v. hecht waarde aan beoordeling van accommodaties op de websites. Huurders ontvangen daarom een uitnodiging om een Beoordeling te plaatsen op de website. Deze beoordeling wordt bij de betreffende accommodatie geplaatst. Verhuurders hebben de mogelijkheid te reageren op een review. In alle gevallen worden reviews van Huurders en reacties van Verhuurders op de Website bij de betreffende accommodatie geplaatst. Publièra Publishers b.v. behoudt zich het recht voor te allen tijde Beoordelingen en reacties daarop te verwijderen of suggesties voor te stellen voor wijziging indien zij daartoe aanleiding ziet.

C. Voorwaarden voor Verhuurders

1. Abonnementsvormen, extra diensten en inschrijfgeld

Publièra Publishers b.v. biedt verschillende abonnementsvormen aan brengt jaarlijks hiervoor een bedrag in rekening. Daarnaast worden kosten in rekening gebracht voor aanvullende diensten ter promotie. In het geval een nieuwe Verhuurder wordt ook éénmalig inschrijfkosten in rekening gebracht.

De advertentie van de accommodatie wordt pas getoond op de Website nadat het inschrijfgeld en eventuele abonnementskosten voldaan zijn. Voor meerdere vakantiehuisvermeldingen is wel vereist dat Verhuurder per accommodatie een afzonderlijk abonnement afsluit. Publièra Publishers b.v. kent voor Verhuurders de volgende 3 abonnementsvormen: Basis, Premium en Premium Plus, oplopend in prijs per jaar.

Indien Verhuurder het Basis abonnement heeft afgesloten, kan Verhuurder op elk gewenst moment overstappen naar een duurder abonnement. Overstappen naar een goedkoper abonnement kan uitsluitend aan het eind van een de abonnementsperiode.

Bij overstappen naar een duurdere abonnementsvorm start in feite een nieuw jaarabonnement. De reeds gemaakte kosten voor het vorig abonnement worden pro rata hiermee verrekend.

2. Opdracht, opzegging en betaling

Bij afsluiting van de in het vorige artikel genoemde abonnementen komt er een overeenkomst van opdracht tot stand tussen Verhuurder en Publièra Publishers b.v.. Deze overeenkomst van opdracht bestaat uit het plaatsen van de advertentie op de website van Publièra Publishers b.v.. Deze overeenkomst wordt voor de eerste contractduur aangegaan voor de duur van 1 jaar. Bij gebreke van opzegging uiterlijk 1 maand voor het einde van de eerste contractduur van 1 jaar, wordt de overeenkomst van opdracht voor onbepaalde tijd verlengd.

Na het verstrijken van de eerste contractduur van 1 jaar kan Verhuurder de overeenkomst van opdracht opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand. Nadat Verhuurder een bevestiging heeft ontvangen van Publièra Publishers b.v. is de opzegging definitief. Bij opzegging door Verhuurder zijn alle door Verhuurder aan Publièra Publishers b.v. verschuldigde bedragen terstond door Publièra Publishers b.v. opeisbaar.

Na ontvangst van de betaling en het bericht van Publièra Publishers b.v. dat de accommodatie online is gezet, gaat het jaarabonnement in. Vervolgens wordt eens per jaar bij ingang van het nieuwe abonnementsjaar het abonnementsgeld in rekening gebracht. Hetzelfde geldt voor overige verschuldigde bedragen ter zake door Verhuurder afgenomen aanvullende producten en diensten aangeboden door Publièra Publishers b.v., zoals: ingekochte promoties en overige optionele producten en diensten. Deze andere verschuldigde betalingen worden bij aanvang van het nieuwe abonnementsjaar in rekening gebracht en zijn pas dan verschuldigd.

Bij een upgrade van een abonnement dient de upgrade meteen betaald te worden evenals eventuele openstaande abonnementskosten.

3. Licentie

Wanneer de Verhuurder een van de hierboven genoemde abonnementen afsluit verleent Verhuurder daarmee een onherroepelijke, wereldwijde licentie, voor de duur van het abonnement aan Publièra Publishers b.v. tot gebruik van de door Verhuurder op de Website geplaatste afbeeldingen, video’s en teksten (“de Content”) welke betrekking hebben op de door Verhuurder aangeboden vakantieaccommodatie. Dit gebruik is niet beperkt tot de website zelf maar kan ook betrekking hebben op aan de website gerelateerde sociale media, internetsites, magazines, brochures, etc.

4. Prijzen en betalingscondities

Alle genoemde prijzen zijn exclusief btw.

Indien Publièra Publishers b.v. niet over een geldig btw-nummer beschikt wordt Verhuurder aangemerkt als particulier en wordt het btw-tarief geldend in het land van vestiging van de Verhuurder in rekening gebracht. De btw kan niet met terugwerkende kracht worden aangepast. Het is te allen tijde de verantwoordelijkheid van de Verhuurder ervoor zorg te dragen dat deze voldoet aan alle overige fiscale verplichtingen welke mogelijk op de Verhuurder van toepassing zijn.

Publièra Publishers b.v. is gerechtigd al haar tarieven te wijzigen. Wijzigingen worden schriftelijk in de nieuwbrief aan Verhuurders bekend gemaakt. Betalingen door de Verhuurder dient te geschieden, tenzij anders aangegeven, binnen 14 dagen na factuurdatum.

5. Wettelijke rente en incassokosten

Na het verstrijken van de in artikel 19 genoemde betalingstermijn is Verhuurder in verzuim. De Verhuurder is vanaf de verzuimdatum over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd. De kosten van inning bij wanbetaling komen volledig voor rekening van de Verhuurder met inachtneming van de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten en het bij die wet behorende Besluit.

In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de Verhuurder zullen eventuele vorderingen van Publièra Publishers b.v direct opeisbaar zijn.

Door de Verhuurder gedane betalingen strekken steeds in mindering op in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van de langst openstaande opeisbare facturen. Verhuurder komt geen recht op verrekening en/of opschorting toe.

6. Opschorting

Zodra en zolang de Verhuurder een openstaande factuur, voor zover opeisbaar, niet voldoet, dan wel anderszins in verzuim is met de op Verhuurder rustende verplichtingen als opgenomen in deze voorwaarden of anderszins, is Publièra Publishers b.v. gerechtigd nakoming van haar verplichtingen en daarmee de uitvoering van de overeenkomst op te schorten waaronder het op de Website offline plaatsen van de door Verhuurder aangeboden accommodatie. De betalingsverplichting van Verhuurder blijft in stand wanneer Publièra Publishers b.v. gebruik maakt van haar recht tot opschorting van haar verplichtingen.

7. Verstrekking gegevens

De Verhuurder draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Publièra Publishers b.v. aangeeft dat deze noodzakelijk zijn tijdig aan Publièra Publishers b.v. worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Publièra Publishers b.v. zijn verstrekt, heeft Publièra Publishers b.v. het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.

Publièra Publishers b.v. is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook doordat Publièra Publishers b.v. is uitgegaan van door de Verhuurder verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

Publièra Publishers b.v. zal wanneer zij daartoe aanleiding mocht zien nadere informatie opvragen bij Verhuurder. Verhuurder dient mee te werken aan redelijke verzoeken tot informatie zijdens Publièra Publishers b.v. over de persoon van de Verhuurder en de accommodatie.

8. Toegang account en data Verhuurder

Voor beheers- en configuratiedoeleinden en voor de financiële afwikkeling van een transactie en boekingsaanvraag, heeft Publièra Publishers b.v. toegang tot het account van de Verhuurder op de Website.

Publièra Publishers b.v. is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat derden zich onbevoegd toegang verschaffen (hacken) tot de account van de Verhuurder.

Verhuurder is zelf verantwoordelijk voor zijn informatie en beelden in zijn vermelding. Publièra Publishers b.v. is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit het verlies van (een deel) van deze data.

Verhuurder is zelf verantwoordelijk voor het zorgvuldig bewaren en beheren van de door Publièra Publishers b.v. aan hem uitgegeven gebruikersnamen en wachtwoorden voor zijn account. Publièra Publishers b.v. accepteert geen enkele aansprakelijkheid voortvloeiend uit het (al dan niet onzorgvuldige) gebruik van deze gegevens.

9. Nieuwsbrief

Gekoppeld aan de abonnementsvormen ontvangt elke verhuurder periodieke nieuwsbrieven van Publièra Publishers. Deze nieuwsbrieven van zijn een onlosmakelijk onderdeel van de door verhuurder afgenomen dienst en worden gebruikt, maar niet uitsluitend, voor informatie over gebruik van de website, promoties, prijswijzigingen en wijzigingen in de algemene voorwaarden.

10. Regels voor het plaatsen van een advertentie

De websites van Chambres d’Hôtes Wijzer en Gîtes Wijzer zijn uitsluitend en nadrukkelijk bestemd voor particuliere eigenaren van respectievelijk een chambres d’hôtes of vakantiehuis in Frankrijk, die hun kamers of vakantiehuis willen aanbieden en verhuren. Een aantal regels zijn daarbij van belang voor Verhuurders:

De titel en de teksten van een advertentie moeten juist en helder worden omschreven en mogen dan ook niet onjuist of misleidend zijn. Foto’s, afbeeldingen, teksten of video’s bij een advertentie moeten betrekking hebben op de aangeboden accommodatie of direct daar mee verband houden.

Publièra Publishers b.v. wijst Verhuurder nadrukkelijk op het feit dat het plaatsen en het gebruik van foto’s, afbeeldingen, teksten of video’s geschiedt op eigen risico i.v.m. mogelijke (auteurs)rechten van derden. Verhuurder dient zich er dan ook van te vergewissen dat zij toestemming (licentie) heeft van derden wanneer Verhuurder foto’s, afbeeldingen, teksten of video’s gebruikt van derden. Verhuurder vrijwaart Publièra Publishers b.v. voor elke vorm van schade die kan ontstaan uit het onbevoegd gebruik van foto’s, afbeeldingen, teksten of video’s, welke Verhuurder heeft geplaatst of laten plaatsen in zijn advertentie(s) op de websites.

Het doorlinken vanuit de eigen advertentie(s) met het doel om verkeer naar een andere website te sturen, met de nadrukkelijke bedoeling om andere dan de gepubliceerde accommodaties op onze site te verhuren, is niet toegestaan.

Verhuurder dient de kalender van de accommodatie te allen zoveel mogelijk up-to-date te houde, al dan niet gebruik makend van methodes die Publièra Publishers b.v. daartoe beschikbaar stelt.

Publièra Publishers b.v. ziet toe op een tijdige reactie van Verhuurders, in de regel binnen 24 uur, en behoudt zich het recht voor de betreffende Verhuurder tijdelijk van de Website te verwijderen als hier na een eerste waarschuwing de reactietijd te lang blijft.

Publièra Publishers b.v. heeft het recht om naar eigen redelijk inzicht de door de Verhuurder geplaatste foto’s, afbeeldingen, teksten of video’s en andere gegevens als opgenomen bij de aangeboden accommodatie geheel of gedeeltelijk aan te passen of te weigeren.

Het gebruik scripts, HTML of andere programmeertalen in de advertentie, het leiden van internetverkeer naar andere websites dan de eigen bij de accommodatie horende website is niet toegestaan. Eventuele schade door Publièra Publishers b.v. door het gebruik als bedoeld in de vorige zin, dan zal dit worden doorberekend aan de Verhuurder.

Deze algemene voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 17 oktober 2018